Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Οργάνωση και αρμοδιότητες της Κοσμητείας

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4009/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4076/2012, Ν.4115/2013 και Ν. 4485/2017) και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΦΕΚ 310/10-3-2005), είναι όργανο διοίκησης της Σχολής του Πανεπιστημίου.

Η Κοσμητεία αποτελείται από:
1. τον Κοσμήτορα της Σχολής,
2. τους Προέδρους των Τμημάτων
3. τους εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και
4. έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

Η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου.

Σύνθεση Κοσμητείας
Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής από 18-11-2019 έως και 31-8-2022 (ΦΕΚ 964/τ. Υ.Ο.Ο.Δ./18-9-2019), παράταση θητείας έως και 31-8-2023 (ΦΕΚ 228/Υ.Ο.Δ.Δ./13-3-2023), και από 1-9-2023 έως και 31-8-2026 (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./7-8-2023) είναι ο:
Ιωάννης Ε. Τζαμτζής, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Μέλη της Κοσμητείας - Πρόεδροι και Αναπληρωματικοί Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής είναι οι:
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, με Αναπληρωτή Πρόεδρο την κ. Αθανασία Ζωγράφου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας.
Μαχαιρά Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Ανδρέας Βλαχόπουλος, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Γκόλφω Μαγγίνη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Ιορδάνη Μαρκουλάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Αληξάνδρα Πρέντζα, Τακτικό  Μέλος, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας

Αντιγόνη Σαμίου, Αναπληρωματικό Μέλος, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας

 

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Λάμπρος Μπέλλος, Τακτικό Μέλος, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ιωάννα Μαυσούλη, Αναπληρωματικό Μέλος, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

 

Διατελέσαντες Κοσμήτορες:

 • Παπαδόπουλος Στέφανος, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας (1970-1971, 1971-1972, 1972-1973).
 • Πέτσας Φώτιος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (1973-1974).
 • Παναγιωτάκης Νικόλαος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας (1974-1975).
 • Παπαθωμόπουλος Εμμανουήλ, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας (1975-1976).
 • Κακριδής Θεοφάνης, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας (1976-1977).
 • Φράγκος Χρήστος, Καθηγητής Παιδαγωγικής (1977-1978).
 • Μερακλής Μιχαήλ, Καθηγητής Λαογραφίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1977-1978, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991).
 • Καμπίτσης Ιωάννης, Καθηγητής της Κλασικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1979-1980).
 • Στεργιόπουλος Κώστας, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1980-1981).
 • Μαραγκού Ευαγγελία, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1981-1982).
 • Μπιτσάκης Ευτύχης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1982-1983, 1983-1984, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988).
 • Κύρκος Βασίλειος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1991-1992, 1992-1993).
 • Σαββαντίδης Γεώργιος, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1993-1994, 1994-1995, 1995-1996).
 • Πλουμίδης Γεώργιος, Καθηγητής της Νεώτερης Ιστορίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1996-1997, 1997-1998, 1998-1999).
 • Μαυρομάτης Ιωάννης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002).
 • Καψωμένος Ερατοσθένης, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τμήματος Φιλολογίας (1984-1985, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005).
 • Κορδώσης Μιχαήλ, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008).
 • Αγγέλου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013).
 • Λιάμπη Κατερίνη, Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
 • Πρελορέντζος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας (2017-2018, 2018-2019).
 • Τζαμτζής Ε. Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023 - 2026)