Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) υλοποιεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ιδρύθηκε επί πρυτανείας Δημητρίου Γλάρου, με την υπ' αριθμόν 755/9.02.1995 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Στην σχεδόν εικοσαετή λειτουργία του φιλοξένησε περισσότερους από 6.000 σπουδαστές από διάφορες χώρες του κόσμου σε περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κύρια αποστολή του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. είναι η προβολή της ελληνικής παράδοσης, ιδιαίτερα της τοπικής, καθώς και η γνωριμία με τις παραδόσεις άλλων χωρών μέσα από τη διδασκαλία και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας καθώς και η κάλυψη εκπαιδευτικών/ερευνητικών αναγκών σε σχέση με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ελληνόφωνης παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός των συνόρων. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν:

 • στη διαπολιτισμική επαφή των λαών, με σεβασμό στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα τους,
 • στη σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών με τους Έλληνες της Ομογένειας,
 • στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας με την υλοποίηση σεμιναριακών κύκλων για την ελληνική ως ξένη, ψυχοπαιδαγωγικού, διδακτικού και γλωσσολογικού περιεχομένου,
 • στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέμα τη διδακτική της γλώσσας και του πολιτισμού,
 • στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και γλωσσικών εγχειριδίων εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας,
 • στη λειτουργία παραρτημάτων με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

 

Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. απευθύνεται σε:

 • φοιτητές ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών Erasmus, LdV κ.λπ.,
 • αλλοδαπούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Ι.,
 • αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Π.Ι.,
 • φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα οποία έχουν συνάψει Πρωτόκολλα ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
 • αλλοδαπούς υποτρόφους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • φοιτητές Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με έδρα στις Ελληνικές Σπουδές,
 • αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, για τους οποίους η Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας,
 • άτομα ενήλικα, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, που αγαπούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

 

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου και η θητεία τους είναι ίση με τη θητεία τους στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά όργανα (Κοσμητεία και Προεδρία Τμήματος).

Επίσης, μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι/Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου στα διάφορα Προγράμματα του Κέντρου.

Τέλος, το επί συμβάσει ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. είναι στο σύνολό τους πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφής η στενή και άμεση συνεργασία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τα Προγράμματα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ιστοσελίδα http://hellenic-center.uoi.gr