Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

για θητεία δύο (2) ετών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 31η Αυγούστου 2025.

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αναδεικνύονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως 14:00.
Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 13 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και την ίδια ώρα. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη (2η) θέση διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση, και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες έως και την 19η Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Γραμματεία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής) και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του/της, με γραπτή δήλωση του/της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν Τμήμα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από το αρμόδιο Όργανο Διενέργειας εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν συμμετέχουν μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Αν ο υπηρετών Πρόεδρος είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού των μελών της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει στη Συνέλευση το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος. Ως Πρόεδρος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει εντός δύο (2) ημερών δύο (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται με βάση το άρθρο 10 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022).

Το αρμόδιο όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) προβαίνει σε ενέργειες σχετικά με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη των πρακτικών καταμέτρησης και εκλογής και τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022).

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το Τμήμα που υπηρετεί ο εκλογέας. Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στον πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Σχολής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
Ιωάννης Ε. Τζαμτζής