Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄).
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α΄).
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β΄).
7. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αριθμ. 24429/27-08-2020 (ΦΕΚ 748/Υ.Ο.Δ.Δ./15-09-2020 με την οποία ορίστηκαν Προέδρος και Αναπληρωτής Προέδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία ενός (1) έτους, η οποία λήγει στις 31-08-2021.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α΄).

Αποφασίζουμε

1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία, από 01-09-2021 έως και 31-08-2023, με άμεση, μυστική ψηφοφορία (αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας).

2. Ορίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021, από ώρα 09.00 π.μ. έως και 14.00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020 τ. Β΄).

3. Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής ορίζουμε την επομένη, 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος και κατά τις ίδιες ώρες.

4. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επομένη ημέρα, 1 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος αυτός που έχει συγκεντρώσει τη` σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

5. Η αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι μη εκλογιμότητας, μαζί με το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως (ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, πίσω δεξιά πτέρυγα, αριθμός γραφείου Γ322), από τους ενδιαφερόμενους Καθηγητές (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές), που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, είτε ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι την Τρίτη, 15η Ιουνίου 2021, ώρα 13.00 μ.μ.

6. Το συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη), η οποία ορίζεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελεί το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.

7. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας (31-08-2023). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

8. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Ο Κοσμήτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής