Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Οργάνωση και αρμοδιότητες της Κοσμητείας

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4009/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.4076/2012, Ν.4115/2013 και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΦΕΚ 310/10-3-2005), είναι όργανο διοίκησης της Σχολής του Πανεπιστημίου.

Η Κοσμητεία αποτελείται από:

 1. τον Κοσμήτορα της Σχολής,
 2. τους Προέδρους των Τμημάτων και
 3. έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων και του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

 1. Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.
 2. Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.
 3. Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων.
 4. Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων
 5. Την πρόσκληση επισκεπτών Καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 6. Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.
 7. Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της Σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών.
 8. Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 9. Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 10. Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη σχολή.
 11. Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

 

Αρμοδιότητες Κοσμήτορα

Ο Κοσμήτορας της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων και του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

 1. Συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται θέματα, για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας.
 2. Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας.
 4. Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
 5. Συγκροτεί, μετά από γνώμη της Κοσμητείας, τις επιτροπές αξιολόγησης των Καθηγητών. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας.
 6. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 7. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη συνέλευση της σχολής.

 

Σύνθεση Κοσμητείας

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 έως και 2016-2017 είναι η:

 • Κατερίνη Λιάμπη Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Μέλη της Κοσμητείας - Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής είναι οι:

 • Χρήστος Σταυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Ιωάννης Μαυρομάτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
 • Διονύσης Δρόσος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 

Διατελέσαντες Κοσμήτορες:

 • Παπαδόπουλος Στέφανος, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας (1970-1971, 1971-1972, 1972-1973).
 • Πέτσας Φώτιος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (1973-1974).
 • Παναγιωτάκης Νικόλαος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας (1974-1975).
 • Παπαθωμόπουλος Εμμανουήλ, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας (1975-1976).
 • Κακριδής Θεοφάνης, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας (1976-1977).
 • Φράγκος Χρήστος, Καθηγητής Παιδαγωγικής (1977-1978).
 • Μερακλής Μιχαήλ, Καθηγητής Λαογραφίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1977-1978, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991).
 • Καμπίτσης Ιωάννης, Καθηγητής της Κλασικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1979-1980).
 • Στεργιόπουλος Κώστας, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1980-1981).
 • Μαραγκού Ευαγγελία, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1981-1982).
 • Μπιτσάκης Ευτύχης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1982-1983, 1983-1984, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988).
 • Κύρκος Βασίλειος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1991-1992, 1992-1993).
 • Σαββαντίδης Γεώργιος, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1993-1994, 1994-1995, 1995-1996).
 • Πλουμίδης Γεώργιος, Καθηγητής της Νεώτερης Ιστορίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1996-1997, 1997-1998, 1998-1999).
 • Μαυρομάτης Ιωάννης, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002).
 • Καψωμένος Ερατοσθένης, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τμήματος Φιλολογίας (1984-1985, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005).
 • Κορδώσης Μιχαήλ, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008).
 • Αγγέλου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013).