Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ"

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την έναρξη του Γ΄ Συνεδρίου
"ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ"
το οποίο διοργανώνει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από κοινού με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων της Βορειοδυτικής Ελλάδα και των Νησιών του Ιονίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS Teams,
την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17.30

Σχετικό Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9l5jNKGf2V_kpo7hM6rAPzpLKgEMEoNScEJr3BZkWW81%40thread.tacv2/1641901024057?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%229a8f0f6f-6fa1-425f-ba60-730dc20036c0%22%7d

Επισυνάπτονται: Πρόγραμμα, Αφίσα, Βιβλίο Περιλήψεων

Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Τζαμτζής
Καθηγητής