Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                      Ιωάννινα, 23-9-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψήφιους για εκπρόσωπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
τον κ. Λάμπρο Μπέλλο του Πέτρου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και
την κα. Ιωάννα Ματσούλη του Χριστοδούλου μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας
καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9:30 – 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 -11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.


Για την Εφορευτική Επιτροπή
Λουκάς Μπρέχας