Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΙΝΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορία της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης της εκλογής έως 31-8-2020 και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄), την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, και το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 454/27-11-2019 του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορία της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης της εκλογής έως 31-8-2020.
2. Ορίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, από ώρα 09.00 έως και 09.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια μέρα από ώρα 10.00 έως και 10.30 στον ίδιο χώρο.
3. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Ιστορία της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και σε αυτή του Τμήματος Φιλοσοφίας και της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και να διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας.

O Κοσμήτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη εκλογών.