Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ Α) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

για το χρονικό διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2021

ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤOY ΚΟΣΜΗΤΟΡA ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρου 17 παρ. 1δ και 18 παρ. 1δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄), την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει:

1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού): α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2021, και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019, από ώρα 13.00 έως και 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την επομένη ημέρα Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, αυτοπροσώπως, από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και σε αυτή των Τμημάτων της Σχολής και θα διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής.

O Κοσμήτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής

Ιωάννης Πρελορέντζος

Καθηγητής