Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά την υπ’ αριθμ. 199/27-2-2019 συνεδρίασή της, εξέτασε το θέμα που έχει δημιουργηθεί πανελλαδικά με τον αποκλεισμό πτυχιούχων της Σχολής από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου και εξέδωσε ομόφωνα την ακόλουθη ανακοίνωση:
1. Ως μέλη της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με τον αποκλεισμό των αποφοίτων των τριών Τμημάτων της (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας) από προκηρύξεις πρόσληψης ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων σε οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου (βλ. χαρακτηριστικά την πρόσφατη προκήρυξη (ΑΣΕΠ, 11Κ/2018) για μόνιμες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν μόνο οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας).
2. Ειδικότερες περιπτώσεις αφορούν τις θέσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που στελεχώνονταν παλαιότερα από ιστορικούς με ειδικές γνώσεις στην παλαιογραφία και τη διπλωματική. Η ίδρυση των Τμημάτων Αρχειονομίας τροφοδοτεί αναμφίλεκτα τα Γ.Α.Κ. με πτυχιούχους αρχειονόμους, ωστόσο θα μπορούσε να προβλεφθεί ένα ποσοστό των θέσεων να καταλαμβάνεται από πτυχιούχους Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.
Αντίστοιχη είναι η απαξίωση από τις υπηρεσίες των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωτερικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, όπου θα μπορούσαν κάλλιστα να εργαστούν απόφοιτοι Τμημάτων που διακονούν τις φιλολογικές, ιστορικές-αρχαιολογικές και φιλοσοφικές-παιδαγωγικές-ψυχολογικές επιστήμες.
3. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρήθηκαν “μη συναφείς” οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών. Τούτο συνέβη, συγκεκριμένα, στην πρόσφατη προκήρυξη ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων των κλάδων Γραμματέων, στην οποία επελέγησαν αρχικά προς διορισμό απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής μας, για να αφαιρεθούν στη συνέχεια από τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων λόγω “μη συνάφειας” των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσής τους και των διδακτορικών διατριβών τους. Διαμαρτυρόμαστε, διότι, δίχως σαφή και επαρκή αιτιολόγηση, κρίθηκαν συναφείς μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, με όμοια θεματολογία, άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Φρονούμε, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η βεβαίωση που εκδίδεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, που πιστοποιεί ότι ο τίτλος στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν πλήρως το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση του ΑΣΕΠ.
4. Διαπιστώνουμε επίσης με έκπληξη, ότι οι νέοι Οδηγοί Σπουδών των Δ.ΙΕΚ στις αναθέσεις μαθημάτων κατά ειδικότητα δεν συμπεριλαμβάνουν τους απόφοιτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων. Ο άδικος αποκλεισμός των πτυχιούχων, πολλών εξ αυτών διδακτόρων, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι καταφανής στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (ΦΜΑΧ), όπου για αδιευκρίνιστους λόγους, προτάσσεται μόνο μία κατεύθυνση πτυχίου και συγκεκριμένα η κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ανταποκρινόμενο στους επιστημονικούς στόχους που έχει θέσει από την ίδρυσή του έως σήμερα, παρέχει βασικά, επιλεγόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Οι διαφοροποιήσεις ανά κατεύθυνση ή τομέα δεν διαφοροποιούν τη βασική επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων.
Με βάση τα παραπάνω υποστηρίζουμε την αδιαμφισβήτητη καταλληλότητα όλων των αποφοίτων με τον τίτλο πτυχίου «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να διδάξουν στην ειδικότητα ΦΜΑΧ των Δ.ΙΕΚ και ζητάμε:
α. Την αυστηρή τήρηση του ενιαίου αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ για τους αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του κλάδου ΠΕ02 (χωρίς διάκριση κατεύθυνσης).
β. Την ορθή επαναδιατύπωση των προσόντων των εκπαιδευτών της ειδικότητας ΦΜΑΧ που πρέπει να είναι: Πτυχιούχος ΑΕΙ, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Σημειώνεται ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης, (οι οποίοι στις άλλες ειδικότητες των Δ.ΙΕΚ δεν κρίθηκαν απαραίτητοι για τη διδασκαλία), κρίνονται επιθυμητοί, αλλά δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να μειώνουν την ισχύ του βασικού πτυχίου με βάση το οποίο άλλωστε γίνεται η κατάταξη των εκπαιδευτών.

Ως μέλη της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, θεωρούμε καθήκον μας να δείχνουμε εμπράκτως το ενδιαφέρον μας, μεταξύ άλλων, για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μας και για τη δίκαιη αντιμετώπισή τους από την πολιτεία βάσει της αρχής της ισονομίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία προκήρυξη για διορισμό εκπαιδευτικών στη μέση εκπαίδευση, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την προαναφερθείσα πρακτική του ΑΣΕΠ και ζητούμε την πιστή εφαρμογή του ΠΔ 347/2003 για όλες τις γενικές διοικητικές θέσεις που προκηρύσσονται, ώστε να πάψουν να αδικούνται οι απόφοιτοί μας.

Για την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
-Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
-Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη
-Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ. Παυσανία Παπαγεωργίου
-Διευθύντρια Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, κ. Βασιλική Νικολοπούλου
-Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης, κ. Ελένη Αγαλοπούλου
-Προϊστάμενο Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ. Διονύσιο Μουζάκη
-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
-Υπουργείο Εσωτερικών
-Υπουργείο Τουρισμού
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
-Υπουργείο Εξωτερικών
-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Υπουργείο Οικονομικών
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
-Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εσωτερική διανομή:
-Πρυτανεία
-Τμήμα Φιλολογίας
-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
-Τμήμα Φ.Π.Ψ.