Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κ. Ιωάννη Πρελορέντζου.

Ανακοίνωση

του Κοσμήτορα

της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητή κ. Ιωάννη Πρελορέντζου

-

Τοποθέτηση στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 5 Ιουλίου 2018.

Στη συνέχεια των τοποθετήσεών μου στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος Φ.Π.Ψ., τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο, στη συνεδρίαση της Κοσμητείας στις 27 Μαρτίου 2018 και στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, ιδίως σε αυτήν της 10ης Μαΐου του 2018, έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ειδικότερα αναφορικά με το άρθρο 6: «Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

  1. Το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη, για το συγκεκριμένο θέμα, τις εύλογες επιφυλάξεις μελών της Κοσμητείας, οι οποίες εκφράστηκαν διεξοδικά τόσο στη συνεδρίαση της Κοσμητείας της 27ης Μαρτίου 2018 όσο και σε συνεδριάσεις της Συγκλήτου, ιδίως σε αυτήν της 10ης Μαΐου.
  2. Όσα περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο δεν είναι σύμφωνα με το πόρισμα της εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Δεκέμβριο του 2013 – της μοναδικής εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις αυτής της αξιολόγησης, «the Department is by now a well established and mature entity within the University of Ioannina» (σελ. 22).
  3. Η Φιλοσοφική Σχολή είναι η μοναδική Σχολή του Πανεπιστημίου μας, αν δεν απατώμαι, που αποψιλώνεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τόσο αριθμητικά (όλος ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. θα ενταχθεί στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύεται, το οποίο όμως θα ανήκει σε νέα Σχολή, συγκεκριμένα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών) όσο και αναφορικά με ένα βασικό γνωστικό αντικείμενο, την ψυχολογία. Τα αυτοδύναμα Τμήματα Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και στο ΑΠΘ ανήκουν στην Φιλοσοφική Σχολή των εν λόγω ιδρυμάτων.
  4. Μολονότι στη συνεδρίαση της Συγκλήτου, στις 10 Μαΐου, έγινε λόγος, μετά από διεξοδικότατη συζήτηση, για Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, σε περίπτωση που όλα τα μέλη του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. επιθυμούσαν να υπηρετήσουν στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας –υπάρχει το παράδειγμα του Τμήματος Φ.Π. στο ΑΠΘ–, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Ιουνίου το Τμήμα ΦΠΨ θα μετονομαστεί σε Τμήμα Φιλοσοφίας και όχι σε Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.
  5. Στο εν λόγω άρθρο, δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και δη στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Παιδαγωγικής (υπάρχει μια αναφορά στην παράγραφο 10α του άρθρου για τους «φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής», που θα ενταχθούν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 «αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας»). Μάλιστα προβλέπεται ότι στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας θα ενταχθούν όχι μόνο «τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας», αλλά ότι «με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη […] μπορεί να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες, τα οποία έχουν διατηρηθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ.» (άρθρο 6, §6). Το ίδιο ισχύει μάλιστα και για «προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τμήμα Φ.Π.Ψ.», τα οποία μπορεί να κατανέμονται στο Τμήμα Ψυχολογίας», εν προκειμένω «μετά από απόφαση της Συγκλήτου». Το ίδιο προβλέπεται και για υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Φ.Π.Ψ.», οι οποίοι «μπορεί να εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας μετά από αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου» (άρθρο 6, § 12). Δεδομένου ότι ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. δεν διαθέτει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εδώ και πολλά χρόνια και ότι ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. είναι η ψυχή του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», με πολύ καλά αποτελέσματα, η πρόβλεψη αυτή δεν μπορεί παρά να αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος. Μάλιστα, όλα τούτα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, ενώ το Τμήμα Ψυχολογίας θα ανήκει πλέον σε άλλη Σχολή και όχι στη Φιλοσοφική. Επομένως, σε σχέση με το σχέδιο νόμου του Μαΐου του 2018, όχι μόνο το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων χάνει τελείως τον Τομέα Ψυχολογίας, αλλά αφήνονται ρητώς περιθώρια για να χάσει και τον Τομέα Παιδαγωγικής.
  1. Τα αριθμητικά δεδομένα του Τομέα Φιλοσοφίας είναι τα εξής: υπηρετούν αυτή τη στιγμή επτά μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΔΙΠ και έχει προκηρυχθεί μία θέση μέλους ΔΕΠ για να καλυφθεί η θέση εκλεκτού συναδέλφου ο οποίος εξελέγη –και έχει ήδη διοριστεί– σε άλλο Πανεπιστήμιο. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Τομέας Φιλοσοφίας του Φ.Π.Ψ. «τρέχει» το προαναφερθέν Δ.Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο έχει ήδη λάβει ΦΕΚ σύμφωνα με τον νέο νόμο, γίνεται σαφές ότι έχει απολύτως ανάγκη νέων θέσεων προκειμένου να αντικατασταθούν όσοι θα αποχωρήσουν.
  2. Λόγω της απουσίας οποιασδήποτε αναφοράς στον Τομέα Παιδαγωγικής και δη στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη συνέχιση της παροχής διδακτικής επάρκειας στους φοιτητές τόσο του Τμήματος Φιλοσοφίας όσο και στα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.
  3. Σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί στη Σύγκλητο από τις πρυτανικές αρχές, θα δοθούν στα νέα τμήματα οκτώ θέσεις μελών Δ.Ε.Π. Δεδομένου ότι το «Τμήμα Φιλοσοφίας» δεν θεωρείται νέο Τμήμα –πρόκειται για μετονομασία–, δεν προβλέπονται ρητά νέες θέσεις, μολονότι θα απολέσει οπωσδήποτε το ένα τρίτο, ίσως μάλιστα και τα δύο τρίτα του διδακτικού προσωπικού του.
  4. Τέλος, τίθεται ίσως ένα άλλο πρόβλημα αναφορικά με τους φοιτητές, δεδομένου ότι όσοι φοιτητές του σημερινού Τμήματος Φ.Π.Ψ. θα ενταχθούν από τον Σεπτέμβριο του 2019 στα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας, ως τριτοετείς, και, επομένως, θα λάβουν το πτυχίο τους, καλώς εχόντων των πραγμάτων, δύο χρόνια αργότερα, θα έχουν παρακολουθήσει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, από τους φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 στο (μετονομασθέν) Τμήμα Φιλοσοφίας ή στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας.

Τα προαναφερθέντα δημιουργούν φυσιολογικά εντονότατο προβληματισμό και, επιτρέψτε μου να πω, απογοήτευση, τόσο επί της ουσίας όσο και αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Με τιμή

Ο Κοσμήτορας

της Φιλοσοφικής Σχολής

Καθηγητής

Ιωάννης Πρελορέντζος