Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που παρακολούθησαν τις εργασίες του Β΄ Συνεδρίου με τίτλο: «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟΥ», μπορούν να παραλάβουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 - 13.00.