Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού)

στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019

 

ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

           

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/Α/114/4-8-2017), το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ/Β/3255/15-9-2017) και αριθμ. πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ/Β/3969/13-11-2017)

  1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019, και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής.
  2. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, από ώρα 11.00 έως και 11.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την επομένη ημέρα Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
  1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00, αυτοπροσώπως, από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.ΔΙ.Π. στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και σε αυτή των Τμημάτων της Σχολής και θα διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής.

Συνημμένα: 1. Προκήρυξη