ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018 Κύριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», το με αριθμ. πρωτ. 154717/Ζ1/18-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανακοίνωση δημοσίευσης υπουργικής απόφασης» και το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 64/20-9-2017 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018.

2. Ορίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 10.00 έως και 10.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια μέρα από ώρα 10.45 έως και 11.15 στον ίδιο χώρο.

3. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.00, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και σε αυτή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και να διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 

Η Κοσμήτωρ

της Φιλοσοφικής Σχολής

Κατερίνη Λιάμπη

Καθηγήτρια