ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018 και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 55/14-9-2017 του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018.
2. Ορίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 09.15 έως και 09.45, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια μέρα από ώρα 10.00 έως και 10.30 στον ίδιο χώρο.
3. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13.00, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και σε αυτή του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και να διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

Η Κοσμήτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής

Κατερίνη Λιάμπη
Καθηγήτρια

Κοινοποίηση:
- Πρυτανεία
- Τμήμα Φ.Π.Ψ.
- Τομέα Φιλοσοφίας
- Δ/νση Διοικητικου
- Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ